§1
[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa prawa i obowiązki uczestników konkursu „Mikołaj przychodzi 2 razy!” (zwanego dalej Konkursem) oraz prawa i obowiązki organizatora Konkursu i Fundatorów nagród.
 2. Organizatorem Konkursu jest: Lubimyczytać.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380143, NIP 9721224450.
 3. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Fundatorach nagród rozumie się przez następujące firmy:  Wydawnictwo Otwarte Sp. z o.o.  ul. Smolki 5 lok. 302, 30-513 Kraków, NIP: 677-227-02-57, Wydawnictwo Albatros Sp. z o.o. ul. Prymasa Augusta Hlonda 2A/25, 02-972 Warszawa, NIP: 9512378858 oraz Firmę Consultingową PROMOTOR, Jacek Urbańczyk, ul. Widłakowa 52, 30-380 Kraków, NIP: 676-001-42-93, właściciela Hotelu Prezydent****
  (Aleja Inż. Leona Nowotarskiego 3, 33-380 Krynica-Zdrój)
 4. Konkurs zostanie przeprowadzany na stronie http://prezenty.lubimyczytac.pl będącej własnością Lubimyczytać.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§2
[Konkurs]

 1. Konkurs trwa od 15 grudnia 2017 roku do 2 stycznia 2018 roku.
 2. Zadaniem uczestników Konkursu będzie: Napisanie świątecznych lub noworocznych życzeń do wybranej przez siebie postaci literackiej. Treść życzeń nie może przekraczać 1000 znaków ze spacjami.
 3. Jeden użytkownik może dokonać wyłącznie jednego zgłoszenia. W formularzu zgłoszeniowym należy podać imię i nazwisko, swój nick oraz adres e-mail, na który zarejestrowano konto w serwisie www.lubimyczytac.pl.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną wybrani przez 3-osobowe jury, którego członkowie zostaną wskazani przez Organizatora konkursu. Organizator Konkursu dołoży wszelkich starań, by skład jury gwarantował bezstronność i obiektywizm w wyborze Zwycięzców.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 8 stycznia 2018 roku na stronie  http://prezenty.lubimyczytac.pl.
 6. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem pracowników Organizatora i Fundatorów oraz członków ich rodzin, a także osób bezpośrednio uczestniczących w organizowaniu i przygotowaniu Konkursu.
 7. Uczestnik Konkursu obowiązany jest przestrzegać regulaminu serwisu Lubimyczytać.pl.
 8. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach niezbędnym do realizacji Konkursu (w szczególności dotyczy to wysyłki nagród oraz maili dotyczących konkursu). Administratorami Danych Osobowych uczestników Konkursu są: Organizator w zakresie przetwarzania danych osobowych uczestników, wyłonienia zwycięzców i przekazania nagród oraz Fundatorzy nagród w zakresie przetwarzania danych osobowych wyłonionych zwycięzców w celu przekazania nagród. Lubimyczytać.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapewnia, że dane osobowe uczestników Konkursu nie będą wykorzystywane w innym celu niż określony w niniejszym ustępie. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich zmiany, uzupełnienia, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz ich usunięcia. Uczestnikowi konkursu przysługuje również prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.

§3
[Nagrody] 

Nagrodami przyznawanymi przez jury są:

 1. Nagrodami przyznawanymi przez jury są:
  • nagroda I stopnia – Voucher na 3-dniowy (2 noclegi) pobyt dla dwóch osób dorosłych (+15) ze śniadaniami (wartość vouchera 698 zł) obejmujący 2 noclegi w komfortowym pokoju typu Classic dla 2 osób, 2 wykwintne śniadania w Restauracji Magnolia dla 2 osób, 1 zabieg SPA do wyboru: Aquamassage, Facemapping lub Bicze Szkockie dla 2 osób, wstęp do hotelowego Clubu Muzycznego „Jack’s Place Club”, Welcome Drink dla 2 osób. Ponadto, pobyt obejmuje nieograniczone korzystanie z basenu z wodnymi kaskadami i hydromasażem*, możliwość korzystania bez ograniczeń z jacuzzi*, 3 rodzajów saun*, korzystanie z siłowni wyposażonej w bieżnię i urządzenia pneumatyczne*, miejsce na parkingu**, Ulubiona Książka do pokoju. Z voucheru mogą skorzystać wyłącznie osoby powyżej 15 roku życia (Hotel tylko dla dorosłych).
   Terminy wyłączone z dostępności vouchera : 20.12.2017 – 05.04.2018, 22.04.2018-07.05.2018, 30.05.2018 – 05.06.2018, 01.08.2018 – 15.09.2018, 08.11.2018 – 13.11.2018, 20.12.2018 – 31.12.2018
  • nagroda II stopnia – dziesięć pakietów-niespodzianek po pięć książek
  • nagroda III stopnia – dziesięć bonów zakupowych o wartości 50 zł do wykorzystania  w sklepie internetowym pod adresem https://woblink.com.
 2. Kontakt ze zwycięzcami Konkursu nastąpi drogą mailową. Wysyłka/przekazanie nagród nastąpi w terminie nie późniejszym niż 31 stycznia 2018 roku.
 3. Brak odpowiedzi zwycięzcy Konkursu z podaniem adresu do wysłania nagrody w terminie dwóch tygodni od daty poinformowania o wygraniu nagrody skutkuje utratą prawa do otrzymania nagrody.
 4. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są podać adres do wysłania nagrody na terytorium Polski. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku § 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§4
[Obowiązki Organizatora Konkursu]

 1. Organizator Konkursu jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w rozumieniu art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który obowiązany jest do uiszczenia 10 % podatku dochodowego od wartości nagród zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku o dochodowym od osób fizycznych. Uiszczenie powyższego podatku przez płatnika oznacza, że zwycięzca Konkursu nie musi w zeznaniu rocznym wykazywać korzyści, jakie osiągnął z tytułu wygrania nagrody w Konkursie.
 2. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagród związanych z Konkursem, Organizator Konkursu przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku. Przed wydaniem nagród Organizator Konkursu pobierze od zdobywcy nagrody podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z nagrodą dodatkową, o której mowa powyżej

§5
[Postanowienia końcowe]

 1. Przez wzięcie udziału w Konkursie uczestnik Konkursu wyraża zgodę na niniejszy Regulamin.
 2. Decyzje jury, Organizatora Konkursu oraz Fundatorów – przewidziane w Regulaminie – są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników Konkursu.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2017 roku